ایجاد محصول

ایجاد محصول فایل

/create-file-product

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید


ایجاد محصول مجازی یا خدمات

/create-virtual-product

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید


ایجاد محصول فیزیکی به همراه انواع مختلف

/create-physical-product-with-variants

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید


ایجاد محصول فیزیکی

/create-physical-product

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید


ایجاد محصول

/create-product

برای ایجاد محصول جدید در فروشگاه خود، دو راه وجود دارد. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید