ایجاد محصول فیزیکی

ایجاد محصول فیزیکی به همراه انواع مختلف

/create-physical-product-with-variants

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید


ایجاد محصول فیزیکی

/create-physical-product

پس از آنکه از منوی بخش مدیریت روی «ایجاد محصول» در قسمت فروشگاه کلیک کردید، مراحل زیر را دنبال کنید