سفارش های ثبت شده

سفارش‌های ثبت شده

/orders

برای مشاهده فهرست سفارش‌های ثبت شده، کد سفارش، نام مشتری آن، وضعیت سفارش، برچسب و مبلغ کل سفارش، مراحل زیر را دنبال کنید: